Estatuts

APÍTOL  I – LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS I EL DOMICILI 

Article 1
Amb la denominació Associació de Veïns i veïnes  de Santa Eugènia de Ter es constitueix l’associació que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer  del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.
Article 2
La finalitat de l’associació, és defensar els interessos del barri a fi d’aconseguir la millora constant de la qualitat de vida de totes les persones que hi viuen. Amb aquestes finalitats podrà organitzar les activitats que consideri convenients. En queda exclòs tot l’ànim de lucre.
Article 3
El domicili de l’associació s’estableix a Girona, Centre Cívic, i radica al carrer Santa Eugènia, número 146.
Article 4
La delimitació territorial d’aquesta Associació de Veïns queda determinada pels límits tradicionals a l’antic barri de Santa Eugènia, recollits en el plànol que s’annexa al estatuts.

CAPÍTOL II – ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 5
Poden formar part de l’Associació de Veïns, amb tots els drets i obligacions, les persones físiques majors d’edat, així com persones jurídiques. A l’efecte de tota activitat organitzada per l’Associació, es considera soci a la unitat familiar del titular. Excepcionalment podran continuar essent socis, les persones que havent estat vinculades a l’Associació i que ara viuen fora de l’àmbit territorial de Sta. Eugènia, ho sol·licitin a la Junta Directiva. Aquests no podran formar part de la Junta Directiva.
Article 6
Són drets dels membres de l’Associació: Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició. Formar part de les comissions o grups de treball. Posseir un exemplar dels estatuts. Consultar els llibres de l’Associació.
Article 7
Són deures dels membres de l’Associació: Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
Article 8
Són causes per ser donat de baixa de l’Associació: Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. No satisfer les quotes fixades. No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries d’aquesta Associació. No residir o treballar dins l’àmbit territorial, sense perjudici establert en l’article 5 d’aquests Estatuts.

CAPÍTOL  III – L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 9
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació. Els seus membres en formen part per dret propi. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 10
L’Assemblea General té les facultats següents: Modificar els Estatus. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. Acordar la dissolució de l’Associació. Incorporar-se a altres unions d’Associacions o separar-se’n. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. Aprovar el reglament de règim interior. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 11
L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, procurant que aquesta es realitzi dintre del primer trimestre. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%. En aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 12
L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir l’Associació. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Vicepresident o el vocal de mes edat de la Junta, i ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. El Secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. L’Acta serà aprovada si s’escau i signada pel President, el Secretari i dos Interventors designats per la pròpia Assemblea, dintre del termini de 15 dies després de la cel.lebració. A l’inici de cada reunió de l’Assemblea es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprovi o s’esmeni.
Article 13
L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. Amb anterioritat a la convocatòria de la Assemblea, el 10% de les persones associades poden sol·licitar al òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. En el cas de que ja hagués estat convocada, podran fer-ho fins cinc dies abans de la data de la seva celebració. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicats en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
Article 14
En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents i representats. Cada persona associada, present en la Assemblea, podrà representar com a màxim a dos socis més que no hagin pogut assistir-hi. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatus, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà amb una llista oberta, essent escollits els socis i sòcies amb major número de vots.

CAPÍTOL  IV – LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15
Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el President, el Secretari, el Tresorer i el vocals (com a mínim quatre). Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. La junta podrà anomenar un Vicepresident entre els membres de la Junta. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint, amb el vistiplau del President sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.
Article 16 
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: Dimissió voluntària. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. Baixa com a membre de l’Associació. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 30 dels Estatuts. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 17 
La Junta Directiva té les facultats següents: Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos dels veïns i veïnes del barri. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici de l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. Contractar els empleats que l’Associació pugi tenir. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se de que els serveis funcionin amb normalitat. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: Subvencions o altres ajuts. L’ús de locals o edificis que pugin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29. Resoldre provisionalment qualsevol cosa que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament. Conèixer i aprovar les altes i baixes de socis, així com les actuacions disciplinàries previstes en l’article 30.
Article 18
La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueix, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superior a dos mesos. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquests caràcter el President o bé si ho sol·liciten dos dels membres que la componen. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o el Secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots del assistents.
Article 19
La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari i pel President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva. S’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL  V – EL PRESIDENT 

Article 21
Són pròpies del President les funcions següents: Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva. El President és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident o el vocal que designi la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL  VI – EL TRESORER I EL SECRETARI 

Article 22
El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes. Porta la comptabilitat. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel President i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 23 
El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL  VII – LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL 

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los i que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitat que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL  VIII – EL RÈGIM ECONÒMIC 

Article 25 
Aquesta Associació no te patrimoni fundacional.
Article 26 
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de: Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres. Les subvencions oficials o particulars. Les donacions, les herències o els llegats. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
Article 27
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determina l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.
Article 28
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29 
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del President, el Tresorer i el Secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.

CAPÍTOL  IX – EL RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 30 
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 15 dies, la Junta Directiva nomena a un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies , amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 30 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea General que tingui lloc, que resoldrà definitivament. El reglament intern establirà el procediment per fer-ho.

CAPÍTOL  X – LA DISSOLUCIÓ 

Article 31
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.
Article 32 
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens o drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre, que en l’àmbit de la ciutat de Girona, s’hagi destacat més en la seva activitat solidària i en defensa dels valors de la pau i de la interculturalitat.
Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquests mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Aquests estatuts han estat aprovats a l’Assemblea general ordinària celebrada el dia

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s